Osnovna dokumentacija u postupku VTO o trošku države

Autor: Danijela Jović

Nakon što su ustanovili da ispunjavanju potrebne uslove koje je propisala Republička stručna komisija Ministarstva zdravlja za VTO i asistiranu reprodukciju, pred parovima koji ulaze u proceduru ostvarivanja svog prava na postupak VTO o trošku države predstoji posao prikupljanja osnovne dokumentacije. Cilj prikupljanja ove dokumentacije jeste odlazak pred prvostepenu komisiju koja zaseda u regionalnoj filijali RFZO. Imajući u vidu da uspešnost prolaska prvostepene komisije zavisi od potpunosti ove dokumentacije od velikog značaja je da ona bude prikupljena u skladu sa propisanim sadržajem.

Dokumentacija koja se predaje prvostepenoj komisiji podrazumeva dve vrste dokumentacije. Prva je medicinska dokumentacija koja podrazumeva  određene analiza i dijagnostike od strane oba partnera, dok se druga odnosi na potrebne upute koje takođe treba da obezbede i ženski i muški partner.

Kada je u pitanju medicinska dokumentacija ženski partner treba da prikupi sledeće:

 • Cervikalni i vaginalni bakteriološki bris, Hlamidija, Ureaplazma, Mikroplazma – rok važenja analize: 3 mesecа
 • HbsAg, HCV, HIV, VDRL (serologija) – rok važenja analize: 12 meseci
 • Ноrmonsko ispitivanje: od 2-4 dana od početka menstrualnog krvarenja (jednokratno) FSH, LH, E2, Pg, T, Prolaktin, TsH, T3, T4, AMH (antimilerijan hormon) – rok važenja analize: 6 meseci
 • Toxoplasmu gondii, Rubellu- serologija – rok važenja analize: 12 meseci
 • Bris po Papanikolau – rok važenja analize: 3 meseca
 • Kolposkopija – rok važenja analize: 3 meseca
 • Ultrazvučni pregled obavljen vaginalnom sondom – rok važenja: 3 meseca
 • pacijentkinja kod čijih partnera je uredan nalaz spermograma, potrebno je da dostave nalaz HSG i/ili laparoskopijе i/ili histeroskopije – rok važenja: neograničeno
 • u slučaju prethodnih operacija u cilju lečenja steriliteta, potrebno je dostaviti fotokopiju otpusne liste – rok važenja: neograničeno
 • ukoliko je prethodno primenjen neko od postupaka biomedicinski potpomognutog oplođenja (IUI, IVF, ICSI), potrebno je dostaviti fotokopiju lekarskog izveštaja – rok važenja: neograničeno
Saznaj više:  Rođena prva beba uz pomoć „bezbednije“ metode VTO

Od medicinske dokumentacije muški partner je potrebno da obezbedi sledeće:

 • Bakteriološki uretalni bris, Hlamidija, Ureaplazma, Mikroplazma – rok važenja analize: 3 meseca
 • HbsAg, HCV, HIV, VDRL (serologija) – rok važenja analize: 12 meseci
 • Spermogram i spermokultura – rok važenja analize: 12 meseci

Kada su u pitanju gore navedene analize, potrebno je voditi računa o tome da u trenutku njihove predaje one budu u roku važenja. Takođe, važno je napomenuti da upute za potrebne analize ženski partner obezbeđuje od svog ginekologa, dok muški partner upute treba da obezbedi od izabranog lekara opšte prakse.

Drugu vrstu osnovne dokumentacije, čine uputi koje muški i ženski partner treba da obezbede od strane svojih izabranih lekara, pri čemu žena od strane ginekologa treba da pribavi dva uputa, a muškarcu je potreban jedan uput koji pribavlja od doktora opšte prakse.

Ženski partner treba da pribavi sledeće upute:

-Uput za komisiju VTO nadležne zdravstvene ustanove i

-Uput za ultrazvučni pregled

Muški partner treba da pribavi:

-Uput za spermogram

Kako je praksa pokazala da nemali broj ginekologa i doktora opšte prakse nije u potpunosti upoznat sa procedurom upućivanja pacijenata u postupak VTO, potrebno je obratiti pažnju na to da uputi budu adekvatno popunjeni. Stoga oba uputa treba da budu naslovljena na zdravstvenu ustanovu gde će zasedati drugostepena komisija, a u odeljku uputa koji nosi naziv specijalisti za treba da stoji – Komisiji za VTO. Na uputima za ženskog partnera u opisu treba da stoji: upućuje se na specijalistički pregled radi ocene o ispunjenosti uslova za uključivanje u postupak VTO (kod prvog uputa), dok na drugom uputu u ovom delu treba da stoji: upućuje se na specijalistički pregled radi UZ pregleda. Na uputu za muškog partnera u opisu treba da stoji: upućuje se na specijalistički pregled radi spermograma.

Saznaj više:  Šta je vantelesna oplodnja

Ukoliko parovi nisu u braku, odnosno ukoliko žive u vanbračnoj zajednici, pored medicinske dokumentacije i potrebnih uputa predviđeno je dostavljanje overenog Dokaza o vanbračnoj zajednici. Formular se kupuje u knjižari, popunjava se i overava u Opštini (što je preporuka jer se ne plaćaju takse) uz prisustvo dva svedoka.

One thought on “Osnovna dokumentacija u postupku VTO o trošku države

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *